Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een
overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd
of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de
termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke
persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel
– waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 10.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I
van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 12. Techniek voor
communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Communication & Concepts Factory; Telefoonnummer: 06-15455363
E-mailadres: info@candcf.nl KvK-nummer: 67624847 Btw-identificatienummer: NL193320356B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over
de toezichthoudende autoriteit. Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: – de
beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; – de beroepstitel, de plaats in de EU of de
Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; – een verwijzing naar de beroepsregels die in
Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
Artikel 3 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor
het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.
Artikel 4 – Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden. 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het
bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties
en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een
herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten: 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de
aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 8 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden, mits de ontbinding gebeurt maximaal 31 dagen voor de datum van de dienst, echter binnen 9
dagen na aankoop. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
aangeschaft. 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 8 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden, mits de ontbinding gebeurt maximaal 31 dagen voor de datum van de dienst, echter binnen 9
dagen na aankoop. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst. 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht niet toegankelijk heeft gemaakt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de
ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf
maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 8 dagen na de dag
waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de
mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet
aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van
de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1. Als de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk,
maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product
terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het
product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast
voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de
rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Als de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer de melding van herroeping
door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld
een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch
binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of
tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 4. Als de
consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten
van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen; 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij
de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen
met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij
zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 4.
Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 5.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering; 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 7. Volgens specificaties van
de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn; 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan
de verzegeling na levering is verbroken; 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd
zijn met andere producten; 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken; 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 14. De
levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen
met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij
hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen
of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten
en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer,
diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden
indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra
garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging: 1. De consument kan een overeenkomst
die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst
die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: – te allen tijde opzeggen en
niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; – tenminste opzeggen
op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging: 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het
vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd
is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het
geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur: 8. Als een overeenkomst een duur
van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 – Betaling 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van
de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de
dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van
producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht
doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en
de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=
met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de
uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer
ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn
dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18 – Beeldmateriaal Tijdens het evenement wordt foto- en/of videomateriaal gemaakt, waarop
regelmatig en uitdrukkelijk deelnemers aan het evenement, ofwel de consumenten/gasten zichtbaar en
mogelijk herkenbaar zijn. Bij deelname aan dit evenement geeft men expliciete toestemming gefotografeerd te
worden of op andere wijze in beeld gebracht te worden. Dit geldt zowel voor de consument die de aankoop
doet als voor de overige deelnemers voor wie ook deelnamebewijzen gekocht zijn binnen deze zelfde aankoop.
De beeldmaterialen die tijdens het evenement gemaakt worden door Communications and Concept Factory
(C&C Factory) of door een fotograaf in opdracht van C&C Factory zijn eigendom van C&C Factory en zullen
worden gebruikt voor promotionele – en andere communicatieve doeleinden, zowel online als print.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.